Inter Projekt - sieci bezprzewodowe, kablowe i optyczne English   Italian   German
telefonDZIAŁ HANDLOWY (32) 3022 910, (32) 3022 920

Produktów: 0

 
Sprzęt sieci bezprzewodowych,
kablowych i optycznych, multimedia, audio
      Kontakt    O nas    Zasady sprzedaży    Szkolenia     Download    Reklamacje   
Ubiquiti Networks
MikroTik - Sprzęt
TP-Link Netis Tenda
Switche Ethernet
Kable i konektory
Anteny i uchwyty
Obudowy i szafy RACK
Zasilanie
RF Elements
Multimedia, VoIP, NAS
Urządzenia WiFi SOHO
Cambium Networks

Informuj mnie
o nowościach i promocjach
 

Producenci

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji

 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy sprzętu i nie jest przenaszalna na inne osoby.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa do gwarancji jest przedstawienie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty gwarancyjnej nie jest możliwe wydanie jej duplikatu lub odpisu.
 4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki i podpisu Sprzedawcy oraz podpisu Nabywcy jest nieważna.
 5. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać nie później niż w ciągu 2 tygodni od ujawnienia się wady towaru.
 6. W przypadku produktów objętych gwarancją DOOR TO DOOR Klient zgłasza usterkę w naszym serwisie, pakuje sprzęt, my zamawiamy kuriera. Wadliwy sprzęt trafia do naszego autoryzowanego serwisu i po naprawie lub wymianie wraca do klienta. Wszelkie koszty związane z powyższą procedurą pokrywa serwis. W przypadku towarów nie objętych gwarancją DOOR TO DOOR Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar wraz z jego oryginalnym opakowaniem fabrycznym i kompletnym wyposażeniem oraz akcesoriami (kablami, anteną, instrukcją, płytą CD itp.) do miejsca nabycia na własny koszt.
 7. Gwarancję DOOR TO DOOR realizujemy wyłącznie na urządzenia posiadające na opakowaniu właściwą naklejkę DOOR TO DOOR oraz znajdujące się w naszej bazie nr seryjnych.
 8. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Advatus Sp. z o.o. jest kompletne wypełnienie (przed dostarczeniem reklamowanego sprzętu) przez Nabywcę formularza RMA opublikowanego na witrynie internetowej Advatus. W przypadku transportu sprzętu Pocztą lub firmą kurierską Nabywca ma obowiązek oznaczenia w sposób widoczny przesyłki przydzielonym mu numerem RMA. Do przesyłki powinna zostać dołączona niniejsza karta gwarancyjna zaś reklamowany towar powinien zostać należycie opakowany.
 9. Odpowiedzialność za należyte opakowanie sprzętu oraz ewentualne uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do miejsca nabycia ponosi Nabywca.
 10. W przypadku przedłożenia sprzętu w stanie niekompletnym, braku karty gwarancyjnej, niedokonania zgłoszenia w terminie, nie wypełnienia formularza RMA lub nieopatrzenia przesyłki numerem RMA Advatus zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy z uwagi na niespełnienie przez Nabywcę warunków gwarancji.
 11. Do dokonywania napraw w okresie gwarancji uprawniony jest wyłącznie dział serwisowy Advatus. Jakiekolwiek naprawy lub modyfikacje sprzętu (w tym wymiana oprogramowania wewnętrznego "firmware") dokonywane przez Nabywcę lub osoby trzecie poza działem serwisowym Advatus bez jego wiedzy i zgody powodują utratę uprawnień gwarancyjnych.
 12. W przypadku gdy sprzęt opatrzony został plombami lub nalepkami gwarancyjnymi (sticker) prawo do gwarancji nie przysługuje Nabywcy w przypadku ich zerwania lub uszkodzenia.
 13. Firma Advatus Sp. z o.o. jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny kwalifikacji uszkodzeń (czy podlegają one naprawom gwarancyjnym).
 14. Jeżeli przeprowadzone przez Advatus testy nie potwierdzą istnienia opisanej przez Nabywcę wady objętej gwarancją, Advatus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy wynikającymi stąd kosztami.
 15. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne sprzętu. W szczególności gwarancją nie są objęte następujące wady i uszkodzenia Sprzętu:
  • spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będące następstwem zawilgocenia, urazów mechanicznych, przepięć elektrycznych itp. oraz wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. duże zapylenie, itp..
  • spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem;
  • spowodowane lub wynikające z używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami nie przeznaczonymi do używania ze sprzętem lub też z innymi urządzeniami, niż zalecane przez Producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności itp.;
  • będące następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
  • będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu lub z instrukcja producenta oraz wynikłe z samowolnego wykonywania napraw, przeróbek lub modyfikacji sprzętu (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware")
  • będące następstwem przepięcia w znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej;
  • spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem oraz powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia lub nieodpowiednią konserwacją i działaniami mającymi na celu wyczyszczenie sprzętu;
  • powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia lub nieodpowiednią konserwacją i działaniami mającymi na celu wyczyszczenie sprzętu;
  • wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. duże zapylenie, itp..
  • wynikłe z samowolnego wykonywania napraw, przeróbek lub modyfikacji sprzętu (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware")
 16. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych) takich jak słuchawki, piloty, uchwyty, pokrowce, kable USB i AV, ładowarki, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, CD ze sterownikami i oprogramowaniem, baterie oraz akumulatorki czy inne, które są dodatkowo dołączone do urządzenia. Elementy te określone jako akcesoria (materiały eksploatacyjne), ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej. Wbudowane oraz wymienne baterie i akumlatorki objęte są gwarancją przez okres miesiąca reszta akcesoriów objętych jest gwarancją 6 miesięcy chyba że warunki gwarancji stanowią inaczej.
 17. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku:
  • dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki sprzętu we własnym zakresie (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware"), przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Advatus Sp. z o.o.;
  • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych, albo zakrycia lub zaklejenia ich w sposób uniemożliwiający ich prawidłowe odczytanie;
  • stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu;
  • utraty niniejszego dokumentu (karta gwarancyjna);
  • upływu okresu gwarancji.
 18. Advatus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzętu.
 19. Advatus Sp. z o.o. nie odpowiada za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie jak również z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
 20. Advatus Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności przedłożenia sprzętu do naprawy oraz za wszelkie szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia naprawy gwarancyjnej sprzętu.
 21. W przypadku braku możliwości naprawy towar podlega wymianie. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania Klientowi ekwiwalentnego towaru o nie niższych możliwościach użytkowych pochodzącego od innego producenta.
 22. W przypadku gdy sprzedawany produkt opatrzony jest nalepką DOOR-TO-DOOR, produkt ten podlega gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR wyłacznie pod warunkiem, że zgłoszenia gwarancyjnego dokonuje finalny nabywca - użytkownik produktu. Realizacja gwarancji w systemie DOOR-TO-DOOR dotyczy tylko użytkownika finalnego - konsumenta. Odsprzedawca, który nie jest użytkownikiem - finalnym nabywcą produktu zobowiązany jest dostarczyć reklamowane towary do miejsca nabycia lub bezpośrednio do naszej firmy na własny koszt po uzyskaniu autoryzacji polegającej na wypelnieniu formularza RMA dostępnego na naszych stronach internetowych.

Warunki gwarancji producenta

 1. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy sprzętu i nie jest przenaszalna na inne osoby.
 2. Warunkiem skorzystania z prawa do gwarancji jest przedstawienie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
 3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty gwarancyjnej nie jest możliwe wydanie jej duplikatu lub odpisu.
 4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki i podpisu Sprzedawcy oraz podpisu Nabywcy jest nieważna.
 5. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar wraz z jego oryginalnym opakowaniem fabrycznym i kompletnym wyposażeniem oraz akcesoriami (kablami, anteną, instrukcją, płytą CD itp.) do miejsca nabycia na własny koszt. Reklamujący zobowiązany jest odebrać reklamowany towar na własny koszt. Sprzedawca na życzenie Reklamującego prześle reklamowany towar wraz z ewentualnym zamówieniem Reklamującego lub też jako oddzielną przesyłkę. W takim przypadku kosztami przesyłki towaru zostanie obciążony Reklamujący.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Advatus Sp. z o.o. jest kompletne wypełnienie (przed dostarczeniem reklamowanego sprzętu) przez Nabywcę formularza RMA opublikowanego na witrynie internetowej Advatus.
 7. W przypadku transportu sprzętu Pocztą lub firmą kurierską Nabywca ma obowiązek oznaczenia w sposób widoczny przesyłki przydzielonym mu numerem RMA. Do przesyłki powinna zostać dołączona niniejsza karta gwarancyjna zaś reklamowany towar powinien zostać należycie opakowany.
 8. Odpowiedzialność za należyte opakowanie sprzętu oraz ewentualne uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do miejsca nabycia ponosi Nabywca.
 9. W przypadku przedłożenia sprzętu w stanie niekompletnym, braku karty gwarancyjnej, niedokonania zgłoszenia w terminie, nie wypełnienia formularza RMA lub nieopatrzenia przesyłki numerem RMA Advatus zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy z uwagi na niespełnienie przez Nabywcę warunków gwarancji.
 10. Zabezpieczenia w formie nalepek i plomb (stickerów) gwarancyjnych są podstawowym środkiem identyfikacji towaru jako sprzedanego przez Sprzedawcę. Dlatego w przypadku gdy sprzęt opatrzony został plombami lub nalepkami gwarancyjnymi (sticker) prawo do gwarancji nie przysługuje Nabywcy w przypadku ich zerwania lub uszkodzenia.
 11. Niniejsze warunki gwarancji dotyczą wybranych towarów sprzedawanych odbiorcom hurtowym z niską marżą kupiecką i w szczególności nie dotyczą sprzedaży konsumenckiej.
 12. Towary sprzedawane z zastosowaniem niniejszych warunków gwarancji objęte są wyłącznie tzw. gwarancją producenta/dostawcy. Oznacza to że Advatus Sp. z o.o. jedynie pośredniczy w przekazywaniu sprzętu producentowi/dostawcy w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych natomiast wszystkie naprawy/wymiany gwarancyjne dokonywane są wyłącznie przez producenta/dostawcę.
 13. Na życzenie klienta firma Advatus zobowiązuje się do dokonania wstępnej oceny rodzaju uszkodzenia oraz ewentualnej naprawy sprzętu, gdyby istniała taka możliwość. Naprawa zostanie dokonana na koszt klienta.
 14. Sprzedawca – Advatus Sp. z o.o. gwarantuje iż sprzęt objęty niniejszą gwarancją zostanie odesłany do producenta/dostawce w celu kwalifikacji uszkodzeń/naprawy/wymiany.
 15. Kwalifikacja i ocena uszkodzeń sprzętu zgłoszonego do naprawy/wymiany gwarancyjnej dokonywana będzie wyłącznie przez producenta/dostawcę zgodnie z warunkami gwarancji producenta/dostawcy. Advatus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odrzucenie roszczeń gwarancyjnych przez producenta/dostawcę. W przypadku gdy producent/dostawca odrzuci żądanie gwarancyjne jednak niezwłocznie dokona naprawy płatnej nie konsultując tego faktu, kosztami naprawy zostanie obciążony klient.
 16. Koszty wysyłki sprzętu do producenta/dostawcy w części przypadającej na sprzęt dostarczony przez Nabywcę pokryje Nabywca. Koszty te zostaną pokryte w sposób zryczałtowany podczas odbioru sprzętu od Nabywcy przez Advatus i przed dokonaniem wysyłki sprzętu do producenta/dostawcy. Zryczałtowany koszt uzależniony jest od typu sprzętu i wynosi odpowiednio: moduły radiowe miniPCI 3 PLN, pozostałe urządzenia 6 PLN. Ceny nie zawierają podatku VAT.
 17. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne sprzętu. W szczególności gwarancją nie są objęte następujące wady i uszkodzenia Sprzętu:r.Item
  • spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będące następstwem zawilgocenia, urazów mechanicznych, przepięć elektrycznych itp. oraz wynikłe z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. duże zapylenie, itp.
  • spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem;
  • spowodowane lub wynikające z używania sprzętu łącznie z innymi urządzeniami nie przeznaczonymi do używania ze sprzętem lub też z innymi urządzeniami, niż zalecane przez Producenta w instrukcji obsługi lub w opisie funkcjonalności itp.;
  • będące następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych i termicznych;
  • będące następstwem posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu lub z instrukcja producenta oraz wynikłe z samowolnego wykonywania napraw, przeróbek lub modyfikacji sprzętu (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware")
  • będące następstwem przepięcia w znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej;
  • spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem oraz powstałe w wyniku używania środków chemicznych do czyszczenia lub nieodpowiednią konserwacją i działaniami mającymi na celu wyczyszczenie sprzętu;
 18. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych) takich jak słuchawki, piloty, uchwyty, pokrowce, kable USB i AV, ładowarki, zasilacze wraz z kablami zasilającymi, CD ze sterownikami i oprogramowaniem, baterie oraz akumulatorki czy inne, które są dodatkowo dołączone do urządzenia. Elementy te określone jako akcesoria (materiały eksploatacyjne), ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej. Wbudowane oraz wymienne baterie i akumlatorki objęte są gwarancją przez okres miesiąca reszta akcesoriów objętych jest gwarancją 6 miesięcy chyba że warunki gwarancji stanowią inaczej.
 19. Nabywca traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku:
  • dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki sprzętu we własnym zakresie (w tym wymiany oprogramowania wewnętrznego "firmware"), przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie, niż upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Advatus;
  • stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych, albo zakrycia lub zaklejenia ich w sposób uniemożliwiający ich prawidłowe odczytanie;
  • stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający prawidłowy odczyt oznaczeń sprzętu;
  • utraty niniejszego dokumentu (karta gwarancjyjna);
  • upływu okresu gwarancji.
 20. Advatus Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte sprzętu.
 21. Advatus Sp. z o.o. nie odpowiada za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie jak również z tytułu poniesionych przez Nabywcę kosztów odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji. r.Item
 22. Advatus Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody i utracone korzyści Nabywcy wynikające z konieczności przedłożenia sprzętu do naprawy oraz za wszelkie szkody Nabywcy wynikające z opóźnienia naprawy gwarancyjnej sprzętu, w tym opóźnienia wynikające z czasu realizacji gwarancji producenta.


Zamówienia
Zapłata za towar
Leasing
Gwarancja
Karta gwarancyjna
Transport
Reklamacje
Formularz RMA
Pomoc techniczna
Naprawa sprzętu
Wymiany MikroTik
Polityka prywatności
Pliki cookies


----------------------- --------------- ----------------------- ------------------ --------------- ------------------ ------- - - - ------------------ ----------------------------- - ----------------- ------------------- ------------------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- -------------- ----------------------- --------------- ----------------------- ------------------ --------------- ------------------ ------- - - - ------------------ ----------------------------- - ----------------- ------------------- ------------------------- ---------------------- -------------- ------------- --------- ------------- ------------------- ----------------- --------------

Advatus Sp. Z O.O.  Copyright © 2023  :: 4968305 odsłon

RSS | Informacja o cookies